ADATVKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

Vállalkozásom számára alapvető érték az adatvédelemi jogok védelme, ennek megfelelően mindent megteszünk azért, hogy a lehető legmegfelelőbb, hatályos magyar és nemzetközi jogszabályok szerint végezzünk tevékenységünket, az Ön adatainak védelmét szem előtt tartva.

A Tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed valamennyi olyan folyamatra, amely során személyes adat kezelése megvalósul. A Tájékoztató időbeli hatálya annak visszavonásig tart. A Vállalkozás fenntartja a jogot jelent Tájékoztató módosítására, az ezzel kapcsolatos értesítésről a módosított Tájékoztató honlapon történő közzétételével gondoskodik.

Vállalkozásunk, mint adatkezelő és adatfeldolgozó egyaránt számos technikai és szervezeti intézkedést tett a feldolgozandó személyes adatok lehetőleg teljes védelmének biztosítása érdekében. Ennek ellenére különösen az interneten keresztül történő adattovábbítások alapvető biztonsági hibákkal rendelkezhetnek, így az abszolút védelem nem garantálható, de minden tőlünk elvárhatót megteszünk, hogy illetéktelen kezébe adataik ne kerüljenek, azokat jogellenes célra fel ne használják. Ennek elősegítése érdekében törekszünk az adat- minimalizáció elve mentén a lehető legkevesebb személyes adatot kérni Ügyfeleinktől.

Fogalmak:

 • adatállomány: az egy nyilvántartó-rendszerben kezelt adatok összessége,
 • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől,
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is – személyes adatok feldolgozását végzi,
 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet, vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is,
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 • adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése,
 • adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik,
 • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges,
 • adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele,
 • harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.
 • hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez,
 • különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat,
 • nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik,
 • személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: „Érintett”) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;
 • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Minden érintett személy az adatvédelmet érintő bármilyen kérdés és javaslat esetén bármikor fordulhat hozzánk a fent meghatározott elérhetőségeken keresztül.

Technikai adatok

Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen

Az adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

Az Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult felhasználónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 

Adatkezelő megnevezése

Viglási Gábor egyéni vállalkozó

Cím: 2316 Tököl Vásár tér 11/2.

Adószám: 68474737-1-33

E-mail: mesterburkolatok@gmail.com

Tel: 06 30 332 0362

Jelen mesterburkolatok.hu webhelyet fent nevezett Vállalkozó kezeli.

 

Az Adatkezelési tájékoztató célja

A jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy megismerésével és betartásával a webhely Üzemeltetője a webhelyen regisztrált üzleti és szakmai partnerei adatainak kezelése során teljes körűen megfeleljen a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében (a továbbiakban: Általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) foglaltaknak.

Jogszabályi háttér

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.); • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Ektv.); • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.). • 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Adatkezelő az érintettek következő adatait kezeli: név, e-mail cím, cím, telefonszám.

Weboldalunkon tett látogatása során az alábbi adatokat gyűjtjük:

Cookie-k (Sütik)

A sütik feladata

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek
 • megkönnyítik a weboldal használatát
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak

A testreszabott kiszolgálás érdekében a webszerver felhasználói számítógépen kis adatcsomagot, úgynevezett sütit (cookie) helyez el a számítógépe merevlemezén és a későbbi látogatás során olvas vissza. Közben az internetprotokoll-címen kívül a felhasználó semmilyen személyes adatát nem mentjük el.  Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. Ezek az információk arra szolgálnak, hogy honlapunkon tett következő látogatásakor automatikusan újra felismerjük, és megkönnyítsük az eligazodást. A sütik például azt teszik lehetővé, hogy egy weboldalt az ön érdeklődéséhez igazítsunk vagy, hogy elmentsük a jelszavát, hogy ne kelljen minden alkalommal újra beírni.

Az adatkezelés időtartama

Az adott cookie adattárolási időtartama, bővebb információ elérhető itt:

Google általános cookie tájékoztató: https://www.google.com/policies/technologies/types/

Google Analitycs tájékoztató: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása.

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányában az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasznál weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek látógatóról azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google keresésben) és szerte az interneten.

Remarketing cookie-k: A korábbi látogatók vagy felhasználók számára a Google Display Hálózaton található egyéb webhelyeke való böngészés, illetve termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezések keresésekor jelenhetnek meg.

Munkamenet cookie: Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra.

 

Weboldalunk minden egyes látogatása alkalmával technikai okokból automatikusan mentésre kerülnek azok információk a szerver naplófájljaiban, amelyeket a böngészője továbbít nekünk. Ezek a következők:

 • a használt böngésző típusa/verziója
 • a hozzáféréssel rendelkező rendszer által használt operációs rendszer
 • az a weboldal, ahonnan egy hozzáféréssel rendelkező rendszer eljut a weboldalunkra, egy úgynevezett átirányító URL
 • azon aloldalak, amelyeket egy a weboldalunkon lévő hozzáféréssel rendelkező rendszer vezérel
 • a weboldalhoz való hozzáférés dátuma és ideje
 • egy internet-protokoll-cím (IP-cím)
 • a hozzáféréssel rendelkező rendszer internetszolgáltatója
 • egyéb olyan hasonló adatok és információk, amelyek a veszély elhárítására szolgálnak, ha az informatikai rendszerünket megtámadják.

Ezek az adatok nem meghatározott személyekhez rendelhetők hozzá. Ezen információkra sokszor szükség van

 • weboldalunk tartalmainak megfelelő kiadásához,
 • weboldalunk tartalmainak, illetve ezek reklámjainak optimalizálásához,
 • informatikai rendszereink folyamatos működőképességének és weboldalunk technikájának biztosításához, valamint
 • a szükséges adatok a bűnüldözőszervek számára történő rendelkezésre bocsájtása érdekében kibertámadás esetén.

Ezen anonim módon összegyűjtött adatokat és információkat Viglási Gábor egyéni vállalkozó ezért egyrészt statisztikai célzattal, másrészt azért értékeli ki, hogy vállalatunk adatvédelmét és adatbiztonságát növelje azért, hogy az általunk feldolgozott személyes adatok számára optimális védelmet biztosítsunk. A szerver naplófájlok anonim adatai az érintett személy által megadott személyes adatoktól elkülönítve kerülnek tárolásra.

Külső linkek

Ha weboldalunk keretében felkínált külső linkeket használ, akkor jelen adatvédelmi nyilatkozat nem terjed ki ezen linkekre. Amennyiben linkeket kínálunk, biztosítjuk, hogy a link kihelyezésekor a belinkelt weboldalon semmilyen a hatályos jog elleni tartalmat nem találtunk rajta. Azonban nincs befolyásunk arra, hogy más szolgáltató betartja-e az adatvédelmi- és biztonsági előírásokat. Ezért, kérjük, hogy a másik szolgáltató weboldalán informálódjon az ott rendelkezésre bocsátott adatvédelmi nyilatkozatról.

Vállalkozásunk weboldala, a www.sybell.hu felhőszolgáltatón keresztül elérhető. A felhőszolgáltató megfelel a GDPR által támasztott követelményeknek. Nem automatizált módon történő adatgyűjtés weboldalunkon:

Árajánlatkérés online:

Weboldalunkon regisztrációra nincs mód, így az árajánlatkéréshez sincs szükség (és lehetőség) regisztrációra.

Az árajánlatkéréshez szükséges adatgyűjtés kizárólag az Ön kifejezett és egyértelmű hozzájárulása alapján történik:

 • A weboldalon feltüntetett elérhetőségeinkre küldött elektronikus levél útján

Ezen adatokat az alábbi célokból gyűjtjük:

 • Árajánlat küldése az Önök részére
 • Kapcsolattartás üzletszerzés, illetve szerződés teljesítése érdekében
 • Hírlevél, reklám e-mail küldése.

Adatok gyűjtése elektronikus kézbesítési címünkre érkezett elektronikus levelek útján:

Vállalkozásunk megkeresése e-mail útján:

Vállalkozásunk a weboldalon megadott elektronikus elérhetőségei beérkező természetes személyektől, illetve jogi személyek képviselőitől beérkező megkeresések során az üzletszerzés, illetve az esetlegesen létrejövő szerződés teljesítése érdekében, jogos érdek alapján, továbbá szerződés teljesítése, mint jogalap szerint gyűjti, tárolja, valamint kapcsolattartásra és számviteli kötelezettségek teljesítése, végezetül marketing célokra használja az alábbi személyes adatokat: – Név (keresztnév és vezetéknél) – Cím (lakcím vagy székhely, ha gazdasági Vállalkozásnak rendel) – E-mail cím – Telefonszám – Bármilyen Ön által írt szöveges üzenet.

Hírlevél

Vállalkozásunk kizárólag jogszerűen küld reklám tartalmú e-maileket és hírleveleket meghatározott ügyfeleink számára, akik hozzájárultak ehhez. A hozzájárulás visszavonására, és a hírlevélről történő leiratkozásra minden megkeresésünk esetében egyszerű módon biztosítjuk lehetőségét ennek az opciónak. – Adatkezelés célja: az adatkezelés célja a Vállalkozás által történő közvetlen üzletszerzés hírlevél és reklám küldésének tevékenységén keresztül, ennek keretében az érintett tájékoztatása a Vállalkozás szolgáltatásairól.

– Adatkezelés jogalapja: az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont], a Vállalkozás jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont], és a Grt. 6. § (5) bekezdése. – Adatkezelés időtartama: az adatkezelés időtartama az érintett törlési kérelméig, vagy az hozzájárulása visszavonásáig tart.

Az adatai kezelésére vonatkozó általános tudnivalók

Nem adjuk el a begyűjtött adatokat vagy adjuk tovább harmadik fél részére, hacsak az utóbbi nem szükséges a szolgáltatás nyújtásához. A tájékoztatásra jogosultsággal rendelkező hatóságok vagy állami intézmények számára történő átadás csak akkor történik meg, ha ezt törvény írja elő, vagy bírói döntés esetén. Ilyen esetekben csak a minimálisan szükséges mennyiségű adatokat adjuk tovább, és a jogszabályok által előírt módon tájékoztatjuk Önt. Az adatkezelés céljának megszűnése után (és az esetleges releváns adó- és kereskedelmi jogi megőrzési időtartamok után) maradéktalanul töröljük az Ön összes személyes adatát, amennyiben ezen időpontban Ön nem rendelkezik máshogy adatainak kezeléséről egy egyértelmű jóváhagyás formájában. Az adatgyűjtésre, -mentésre és -használatra való hozzájárulását bármikor visszavonhatja indokolás nélkül. Az adatvédelmi kérések, általános javaslatok vagy panaszok esetén a fent meghatározott elérhetőségeinken állunk rendelkezésére.

Az adatvédelem, IT- és információbiztonság területén lévő összes technikai, szervezeti, fizikai, pl. logikai berendezések és intézkedések a sérülések, károk és a mentett adatokhoz való illetéktelen hozzáférés elleni védelemre, és védelmi célok, bizalmasság, elérhetőség és integritás elérésére szolgálnak.

Adatait Vállalkozásunk lokálisan, illetve a GDPR-nak megfelelő szolgáltatók által biztosított, védett környezetben tárolja.

Az adatkezelésekkel kapcsolatos jogok és érvényesítésük

A tájékoztatás kéréshez és a hozzáféréshez való jog

Az érintett írásban tájékoztatást kérhet a Vállalkozástól, hogy a Vállalkozás tájékoztassa: – milyen személyes adatait, – milyen jogalapon, – milyen adatkezelési cél miatt, – milyen forrásból, – mennyi ideig kezeli, – a Vállalkozás kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait. A Vállalkozás az érintett kérelmét legfeljebb 30 (harminc) napon belül, az érintett által megadott elérhetőségre küldött elektronikus vagy postai levélben teljesíti. A Vállalkozás az érintettől a kérelem teljesítését megelőzően, annak tartalmának pontosítását, a kérelmezett információk, illetve adatkezelési tevékenységek pontos megjelölését kérheti. Amennyiben az érintett jelen pont szerinti hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, a Vállalkozás jogosult az érintett kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni. Abban az esetben, amennyiben az érintett a fenti tájékoztatást több példányban kéri, az adatkezelő jogosult a többlet példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat felszámítani. Amennyiben az érintett által megjelölt személyes adatot a Vállalkozás nem kezeli, úgy erről is köteles az érintettet írásban tájékoztatni.

A helyesbítéshez való jog

Az érintett írásban kérheti, hogy a Vállalkozás módosítsa azt a személyes adatát, mely pontatlan, helytelen vagy hiányos. A Vállalkozás ebben az esetben a megjelölt személyes adatokat haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) napon belül pontosítja vagy helyesbíti, illetve, ha az az adatkezelés céljával összeegyeztethető, az érintett által rendelkezésére bocsátott további személyes adatokkal vagy az érintett által a kezelt személyes adatokhoz fűzött nyilatkozattal kiegészíti. A Vállalkozás az érintettet erről az érintett által megadott elérhetőségre küldött elektronikus vagy postai levélben értesíti.

A Vállalkozás abban az esetben mentesül a helyesbítésre vonatkozó kötelezettség alól, ha – a pontos, helytálló, illetve hiánytalan személyes adatok nem állnak rendelkezésére és azokat az érintett sem bocsátja a Vállalkozás rendelkezésére, vagy – az érintett által rendelkezésére bocsátott személyes adatok valódisága kétséget kizáróan nem állapítható meg.

A törléshez való jog

Az érintett írásban kérheti a Vállalkozástól a személyes adatainak a törlését. Az érintett a törléshez kapcsolódó kérelmét írásban köteles előterjeszteni és köteles megjelölni, hogy mely személyes adatot milyen okból kíván töröltetni. A törlési kérelmet a Vállalkozás abban az esetben utasítja el, ha valamely jogszabály a Vállalkozást a személyes adatok további tárolására kötelezi. Amennyiben nincs ilyen kötelezettsége a Vállalkozásnak, úgy a Vállalkozás az érintett kérelmét legfeljebb 30 (harminc) napon belül teljesíti, és erről az érintett által megadott elérhetőségre küldött elektronikus vagy postai levélben értesíti.

A zároláshoz való jog

Az érintett írásban kérheti, hogy a személyes adatait a Vállalkozás zárolja. A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az adatok zárolását kérheti az érintett például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a személyes adatát a Vállalkozás jogellenesen kezelte, azonban az érintett által kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a személyes adatát a Vállalkozás ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig a Vállalkozás tovább tárolja a személyes adatot, ezt követően törli az adatokat, és erről az érintettet az általa megadott elérhetőségre küldött elektronikus vagy postai levélben értesíti.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett írásban kérheti, hogy személyes adatainak kezelését a Vállalkozás korlátozza. A korlátozás időtartama alatt a korlátozással érintett személyes adatokkal a Vállalkozás, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a tároláson túl egyéb adatkezelési műveletet kizárólag az érintett jogos érdekének érvényesítése céljából vagy jogszabályban meghatározottak szerint végezhet. Az adatkezelés korlátozását akkor és annyi ideig kérheti az érintett, – ha az érintett vitatja.

Vállalkozás, illetve az adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, és a kezelt személyes adatok pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg (a fennálló kétség tisztázásának időtartamára), – ha az adatok törlésének lenne helye, de az érintett írásbeli nyilatkozata vagy a Vállalkozás rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené az érintett jogos érdekeit (a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára), – ha az adatok törlésének lenne helye, de közfeladatot ellátó szerv által vagy részvételével végzett eljárások során az adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges (a vizsgálat vagy eljárás lezárásáig). Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekből lehet kezelni. A Vállalkozás az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatja. A Vállalkozás az érintett korlátozásához való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel a Vállalkozástól aránytalan erőfeszítést. Az érintettet kérésére a Vállalkozás tájékoztatja ezen címzettekről. 

A jogorvoslathoz való jog Ön jogosult az alábbi lehetőségek szerint jogorvoslattal élni:

Vállalkozással történő vitarendezés: minden tiltakozását, kérelmét előterjesztheti nálunk, szóban vagy írásban, személyesen, elektronikus, vagy postai úton a fent meghatározott elérhetőségen.

– Panasztételhez való jog: ha Vállalkozásunkkal nem sikerül rendeznie a vitás ügyét, vagy úgy ítéli meg, hogy jogsérelem következett be (vagy ennek közvetlen veszélye fennáll) az adatait illetően, Ön jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult bejelentést tenni.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5 Telefon: +36(1)3911400 Telefax: +36(1)3911410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Web: naih.hu A bírósághoz fordulás joga (keresetindítási jog): Ön jogosult – a panasztételi jogától függetlenül – bírósághoz fordulni, ha a személyes adatainak kezelése során megsértették a GDPR, illetve az Infotv. által biztosított jogait. A Vállalkozással, mint belföldi tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelővel szemben magyar bíróság előtt indítható per.

Az adatvédelmi irányelv módosításai

Fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy az adatvédelmi gyakorlatainkat és jelen irányelvet módosítsuk azért, hogy adott esetben a releváns törvényekhez, ill. előírásokhoz tudjuk illeszteni őket, vagy, hogy jobban megfeleljenek az Önök igényeinek. Adatvédelmi gyakorlataink lehetséges módosításait itt hozzuk nyilvánosságra.

Tájékoztató utolsó frissítése: 2022. 11. 26.